Oferta

Współpracujemy z klientami indywidualnymi, firmami budowlanymi, deweloperami i projektantami

1. Mapy do celów projektowych

Sporządzenie mapy do celów projektowych, jest jednym z pierwszych kroków, jakich podejmuje się geodeta przy planowanej inwestycji budowlanej. Mapa do celów projektowych w późniejszym etapie służy architektowi do opracowania planu zagospodarowania owej działki. To właśnie dzięki opracowanej przez geodetę mapie, można odnieś projekt obiektu budowlanego do aktualnego stanu zagospodarowania oraz ukształtowania terenu budowlanego.

2. Tyczenie i pomiary powykonawcze sieci i uzbrojenia terenu

Na podstawie projektu budowlanego wykonywane jest tyczenie sieci i uzbrojenia terenu. Przez geodetę zostają opracowane niezbędne dane, którymi są m.in punty załamania trasy sieci. Zostaje zaznaczony przebieg trasy sieci, przyłączy i kolizji na gruncie.Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych geodeta dokonuje inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia podziemnego terenu.

Image
3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Geodeta wykonuje szereg czynności z zakresu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, które mają za zadanie pozyskanie danych o rozmieszczeniu elementów zagospodarowania danego terenu (obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych) oraz sporządzenie geodezyjnego operatu technicznego zawierającego wyniki wykonanych pomiarów wraz z mapą powykonawczą stanowiącą potwierdzenie przyjęcia tych zbiorów danych lub dokumentów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Pomiary sytuacyjno wysokościowe
4. Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych obejmuje analizę dokumentacji projektowej, opracownaie projektu celem pozyskania danych matematycznych do wytyczenia, wyznaczenie projektowanych elementów w terenie (nierzadko wraz z kolizjami), jak również dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy.

Tyczenie obiektów budowlanych
5. Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

Założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej, wyznaczenie granic terenu budowy, wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych, założenie roboczych znaków wysokościowych, sporządzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, a także badanie przemieszczeń i odkształceń to składowe geodezyjnej obsługi inwestycji.

Obsługa inwestycji
6. Pomiary objętości mas ziemi

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonywana jest po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych.

Ma ona na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu usytuowania budynków oraz elementów zagospodarowania działki, takich jak wjazdy, czy też parkingi.

Pomiar objętości mas ziemi

Warto wiedzieć, że w zakres geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wchodzi również inwentaryzacja obiektów liniowych takich jak przyłącza wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, przyłącza kanalizacyjne i inne, których przebieg został uzgodniony wcześniej, przed ich budową.

Geodeta przeprowadzajac pomiar inwentaryzacyjny oraz sporządzając na jego podstawie dokumentację geodezyjno-kartograficzną umieszcza dane, które pozwolą na wniesienie na mapę zasadniczą nowopowstałych budynków i innych obiektów budowlanych jak również umożliwić aktualizację bazy systemu informacyjnego o terenie i obiektów budowlanych.

7. Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń

Aby zminimalizować koszty robót ziemnych, należy uwzględnić przeprowadzenie pomiaru objętości wykopów i nasypów, który pozwala na zbilansowanie mas ziemnych i wyeliminowanie zbędnego transportu.

Mierzy się między innymi takiego rodzaju masy ziemne: wykopy pod fundamenty, podłoża pod drogi, kosztorysowanie inwestycji budowlanych, składowanie odpadów komunalnych itp.

Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń
8. Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

Sprawdzają precyzję wykonania prac budowlanych oraz określenie marginesu błędu projektowego – ciężkość budynku i danych materiałów. Oczywiście nie tylko czynniki obciążeniowe mają znaczenie. Również wiatr, warunki gruntowe, czy też uwarunkowania wodne mają znaczenie. Ich wpływ może mieć znaczenie i sprawić przemieszczenie budynku. Dlatego zadaniem geodety jest wychwycenie takich ewentualności.

9. Wyznaczenie / ustalenie granic działek ewidencyjnych

Wyznaczenie / ustalenie granic działek ewidencyjnych
10. Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Geodeta Piotr Waligóra

Kontakt

512 - 209 - 371 

geodezja.waligora@o2.pl

Adres

GEODEZJA - Piotr Waligóra

WOLICA 189

38-200 JASŁO

NIP 753-239-93-25